31 Aralık 2011 Cumartesi

Yapı Müteahhidi Yetki belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sektörde faaliyet gösteren firmalara bir düzen vermek, denetimi kolaylaştırmak ve yapı kalitesini arttırmak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Yeni yılın ilk günü yürürlüğe girecek olan uygulamaya göre, Müteahhitlere "Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi" alma zorunluluğu getiriliyor.
Uygulama 1 ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu yönetmelik gereği her müteahhidin bir yetki belgesi numarası olacak, bu numara ile müteahhitiler takip edilecek nerede iş yapıyor olursa olsun sıkı takibe alınacak. Çürük inşaat yaptığı tespit edilen müteahhitlere faaliyetlerini durdurmaktan, meslekten men'e kadar varan cezalar verilebilebilecek.
Bakanlık, müteahhitleri sicil numaraları üzerinden takip edecek. Türkiye’nin neresinde iş yaptığını ve işin işleyiş şeklini merkezden takip edecek. Eksik işi veya kusuru tespit edilen müteahhidin faaliyetleri sicili üzerinden dondurulacak veya meslekten men edilebilecek. Müteahhidin faaliyet akışı müteahhidin sicil numarası üzerinden Belediye İmar Müdürlükleri ve Yapı Denetim Büroları tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik sicil birimine bildirilerek yasaklama ve izin yetkisi ana merkezden kontrol edilerek verilecek. Böylece çürük ya da kusurlu yapı yapan müteahhitler eksiğini düzeltmediği takdirde Türkiye’nin hiçbir yerinde müteahhitlik yapamayacak.
Müteahhitlere sicil numarası verilmesinin yanı sıra, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra inşaatlarda çalışan ustaların tamamı da sertifikasyona tabi tutulacak. Kalıpçı, demirci, tesisat ve elektrik işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi olması zorunlu olacak.
Sertifikasız usta çalıştıran müteahhide kişi başına 2 bin lira ceza kesilecek. Belgesiz ustalara Bakanlık İl Müdürlüklerince “Geçici ustalık yetki belgesi” verilecek. Van depremi sonrası pek çok binada statik hata tespit eden Bakanlık yapı denetiminde görevli inşaat mühendislerine statik eğitimi verecek.

Detaylı bilgi almak için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Yetki Belgesi İşlemleri.
Ustalık Belgesi Uygulaması

EK-1 YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU
EK-2 YASAKLAMAYA DAİR İLETİŞİM FORMU
EK-3 GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ

Kaynak : ihaleyapi.com

28 Kasım 2011 Pazartesi

Kamu İhalaleri (TOKİ İhale) Hazırlığı


Kamu İhaleleri özelde de TOKİ İhaleleri için dosya hazırlarken teklif dosyasına konulması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar.

Devlet İhaleleri için hazırladığınız Teklif Dosyanıza (şartnameye bağlı olarak değişmekle beraber) aşağıdaki belgeleri koymuş olmanız gereklidir.

devlet-ihaleleri-kamu ihale kurumu-kamu ihalesi

 • ADRES BEYANI
 • İHALE DOSYASININ ALINDIĞINA DAİR DEKONT
 • ODA KAYIT BELGESİ - Kayıtlı olunan odadan, ilk ilan tarihinden sonra alınmış veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olacak.
 • İMZA SİRKÜLERİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ (Ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir gazetede bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterir diğer belgeler ve tüzel kişiliğin imza sirküleri.
 • TEKLİF MEKTUBU
 • GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU (Teyit isteniyorsa şube veya genel müdürlük teyidi ile birlikte alınacak. En az teklif bedelinin %3 ü kadar olacak ve teklif geçerlilik süresine 30 gün eklenmiş olarak alınacak)
 • BANKA REFERANS MEKTUBU (Teyit isteniyorsa şube veya genel müdürlük teyidi ile birlikte alınacak, en az teklif bedelinin %10 u kadar olacak)
 • YETERLİK BELGELERİ – (İş Bitirme – iş Denetleme – İş Yönetme)
 • ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ (Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi) 
 • ORTAKLIK DURUM BELGESİ – (Yarısından fazla hisseye sahip ortak için Ticaret Sicil Müdürlükleri veya Müşavirler tarafından onaylı olarak alınacak)
 • EKONOMİK VE MALİ YETERLİLİĞE İLİŞKİN BELGELER
 • Banka Referans mektubu (Teklif edilen bedelin %10'dan az olmamak üzere bankalarda alınan ve kullanılmamış nakdi ve gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Banka Referans Mektubu) Söz konusu mektubun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
 • İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki bilançosu ve gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.
 • Gelir Tablosu
 • Cari oran ve Gelirlerin son üç yıl ortalamasını gösteren tablolar
 • Kesilmiş faturalar
 • ANAHTAR TEKNİK PERSONEL (“Sayısı ve Niteliği” ihale dokümanında belirtilenden az olamaz)
 • ANAHTAR TEKNİK PERSONEL BEYANNAMESİ
 • ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ
 • ANAHTAR TEKNİK PERSONEL NİTELİĞİNDEKİ PERSONEL LİSTESİ
 • TEKNİK PERSONEL BEYANNAMESİ
 • TEKNİK PERSONEL LİSTESİ
 • TEKNİK PERSONEL NİTELİĞİNDEKİ PERSONEL LİSTESİ
 • MEZUNİYET BELGELERİ / DİPLOMALAR
 • İNŞAAT MÜHENDİSLERİ VEYA İLGİLİ ODA KAYIT BELGESİ
 • YAPI ARAÇLARI TAAHHÜTNAMESİ
 • MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ
 • ORTAKLIK HİSSE BEYANI
 • ANAHTAR TEKNİK PERSONEL ÜCRETLİ ÇALIŞAN İSE SSK BELGELERİ (İŞE GİRİŞ VE PRİM ÖDEME DEKONTLARI)

Yukarıdaki belgeleri koydunuz ama bitmedi, genellikle kamu  ihalelerinden elenmeye sebep olan bazı kritik husuları da dosyanızı vermeden önce son bir kontrole tabi tutmanızda fayda var.

Öncelikle Teklif Mektubunuzdaki tutarın hem rakamla hem de yazıyla yazılmış olması ve birebir aynı tutar olması gerekli, çok basit bir hata ama ne kadar sık yapıldığını tahmin bile edemezsiniz.

Anahtar Teknik Personel'in ise ihale tarihinden geriye doğru 1 (bir) yıl boyunca firmanızda çalışmış olması gerekir. Bunu kanıtlayıcı belgeler olarak SSK belgeleri (İşe giriş bildirgesi, aylık bildirgeler v.b.) ile müşavirler tarafından hazırlanan belgeler (ortaklık durum belgesi) sizden talep edilir. Yani ihaleden birkaç gün önce Anahtar Teknik Personel olarak göstereceğimiz kişinin işe girişini yapmanız yeterli değil.

Anahtar Teknik Personel konusundaki bir diğer yanılsamada yeni kurulan firmalar'ın, bu 1 (bir) yıllık sürenin kendilerini bağlamadığını düşünmesi. Bu tamamen yanlış bir düşünce, Anahtar Teknik Personel istenilen işlere, kurulalı henüz 1 (bir) yıl olmamış firmalar, Anahtar Teknik Personel şartını karşılayamadıkları için, diğer tüm şartları taşısalar bile katılamazlar.

Ekonomik ve Mali Yeterlilik kriterlerini dikkate almadan sadece istenen belgelerin verilmesi de sık yapılan bir hata. Son yıl Gelir Tablosu ve Bilançosunda istenen oranları tutturamayan bir firma son 3 yıl ortalamasında istenen oranı çok rahat tutturabilecek iken bu kontrolü yapmadığı için elenebiliyor.

İhale ilanında istenilen türden iş bitirme belgesi olmayan firmaların verdikleri teklifler, diğer tüm belgeleri tam olsa bile değerlendirmeye alınmadan eleniyor.

31 Ekim 2011 Pazartesi

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Kamu İhale Kurumu’nda (KİK) görevlendirilmek amacıyla;


GRUPPUAN TÜRÜBÖLÜMKONTENJAN
SAYISI
1.GrupKPSSP:103Hukuk Fakültesi3 Kişi
2.GrupKPSSP:104İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler6 Kişi
3.GrupKPSSP:5İnşaat Mühendisliği3 Kişi
Endüstri Mühendisliği3 Kişi


olmak üzere toplam 15 (onbeş) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 21-22 Ocak 2012 (21 Ocak Mühendislik, 22 Ocak Hukuk ve Sosyal Bilimler) tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi daha sonra KİK tarafından kazanan adaylara bildirilecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 16.12.2011 tarihinde Kurumun internet adresinden (www.ihale.gov.tr) ilgililere duyurulacak, sınavın yapılacağı yer ve sınav saatlerini gösteren Sınav Giriş Belgesi ise sınavdan en az 10 (on) gün önce yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların adreslerine Kurum tarafından gönderilecektir. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

25 Ekim 2011 Salı

Anahtar Teknik Personel


Anahtar Teknik Personel

İhalelerde Anahtar Teknik Personel istenilmesi halinde dikkat edilecek hususlar


 • Anahtar Teknik Personel istenilmesi durumunda, aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri kapsamında, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticari faaliyette bulundukları yerde kesintisiz şekilde (Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.” hükmü gereğince, yıl içinde işten ayrılma veya ücretsiz izin nedeniyle prim ödemelerindeki kesintilerin yıl içindeki toplamı otuz günü aşmadığı sürece kesinti olarak kabul edilmeyecektir.) ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırdıklarını belgelendirmeleri,

24 Ekim 2011 Pazartesi

Karayolları Birim Fiyatları

Karayolları tarafından yayınlanmış olan birim fiyat kitabının taranmış ve pdf haline getirlmiş şekli.

Karayolları Birim Fiyatları indir.

İller Bankası Birim Fiyatları ve Analizleri

İller Bankası tarafından 2011 yılında yayınlanan Birim Fiyatlar, Analizler ve Cetvelleri bir arada.

Tek dosya olarak yayınladığımız 2011 yılı İller Bankası Birim Fiyat Cetveli, İller Bankası Birim Fiyatları ve Analizleri için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

İller Bankası 2011 Birim Fiyat Tarif Analiz ve Cetveleri İndir.

İller Bankası tarafından yayınlanan birim fiyatların 2013 yılı için olanlar yayınlandı.

İller Bankası 2013 Birim Fiyatları İndir

Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları

Bayındırlık Bakanlığının 2011 yılı için yayınlamış olduğı "Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları" tablosuna (excel formatında) aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.


Bayındırlık Bakanlığı 2011 Yılı Birim Fiyatları indir.

İdarelerin Birim Fiyatları

Çeşitli idarelerin birim fiyatları tek dosya altında.

Excel formatındaki bu çalışmada DSİ, İller Bankası, Karayolları, MSB elektrik, mekanik birçok birim fiyatı bulabilirsiniz.

2011 Yılı Muhtelif İdarelerin Birim fiyatları Tek Dosya indir.